top of page

PENAFIAN

Tiada Waranti

 

Laman web ini disediakan "seadanya" tanpa sebarang representasi atau waranti, nyata atau tersirat.  True Eco Sdn Bhd (“True Eco”) tidak membuat pernyataan atau jaminan berhubung dengan tapak web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di tapak web ini. 

 

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan di atas, True Eco tidak menjamin bahawa:

 

  • laman web ini akan sentiasa tersedia, atau tersedia sama sekali; atau

  • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

 

Tiada apa-apa di tapak web ini yang membentuk, atau bertujuan untuk membentuk, apa-apa jenis nasihat. 

 

Had Liabiliti

 

True Eco tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, tapak web ini:

 

  • untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau

  • untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangkakan, kehilangan kontrak atau perhubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau kerosakan maklumat atau data.

 

Had liabiliti ini terpakai walaupun True Eco telah dimaklumkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

 

Pengecualian

 

Tiada apa-apa dalam penafian tapak web ini akan mengecualikan atau mengehadkan sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang bahawa adalah menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada dalam penafian tapak web ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti True Eco berkenaan dengan mana-mana:

 

  • kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian True Eco;

  • penipuan atau salah nyata penipuan di pihak True Eco; atau

  • perkara yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk True Eco mengecualikan atau mengehadkan, atau cuba atau bertujuan untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

 

Kewajaran

 

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah munasabah.

 

Jika anda rasa mereka tidak munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

 

Pihak lain

 

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, True Eco mempunyai kepentingan dalam mengehadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya.  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa sebarang tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja True Eco berkenaan dengan sebarang kerugian yang anda alami berkaitan dengan tapak web.

 

Tanpa prejudis kepada perenggan di atas, anda bersetuju bahawa had waranti dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian tapak web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penyerah hak dan subkontraktor True Eco serta True Eco.

 

Peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan

 

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, itu tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain penafian laman web ini.

bottom of page