top of page

TERMA DAN SYARAT LAMAN WEB KAMIE

pengenalan

 

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web ini.

 

Lesen untuk menggunakan laman web

 

Melainkan dinyatakan sebaliknya, True Eco dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam tapak web dan bahan di tapak web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

 

Anda boleh melihat, memuat turun untuk tujuan caching sahaja, dan mencetak halaman dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

 

Anda tidak boleh:

  • menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk penerbitan semula di tapak web lain);

  • menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada laman web;

  • tunjukkan apa-apa bahan dari laman web secara terbuka;

  • menghasilkan semula, menduplikasi, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;

  • mengedit atau mengubah suai mana-mana bahan di tapak web

 

Penggunaan yang Boleh Diterima

 

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dalam apa-apa cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan pada tapak web atau kemerosotan ketersediaan atau kebolehcapaian tapak web; atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan sebarang tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

 

Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini untuk menyalin, menyimpan, mengehos, menghantar, menghantar, menggunakan, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana perisian intip, virus komputer, kuda Trojan, cecacing, logger ketukan kekunci, rootkit atau lain-lain. perisian komputer yang berniat jahat.

 

Anda tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had mengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berkaitan dengan tapak web ini tanpa kebenaran bertulis nyata True Eco.

 

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.

 

Pampasan

 

Anda dengan ini menanggung rugi True Eco dan berjanji untuk memastikan True Eco menanggung rugi terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan sebarang amaun yang dibayar oleh True Eco kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang True Eco) yang ditanggung atau dialami oleh True Eco yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan terma dan syarat ini.

 

Pelanggaran terma dan syarat ini

 

Tanpa menjejaskan hak True Eco yang lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dalam apa cara sekalipun, True Eco boleh mengambil tindakan seperti yang difikirkan wajar oleh True Eco untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menggantung akses anda ke tapak web, melarang anda daripada mengakses tapak web, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses tapak web, menghubungi pembekal perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke tapak web dan/atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

 

Variasi

 

True Eco boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan digunakan untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda biasa dengan versi semasa.

 

Tugasan

 

True Eco boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan True Eco di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

 

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat ini.

 

Kebolehpisahan

 

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain sebagai menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuat kuasa. Jika mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan adalah sah atau boleh dikuatkuasakan jika sebahagian daripadanya dipadamkan, bahagian itu akan dianggap telah dipadamkan, dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa.

 

Keseluruhan perjanjian

 

Terma dan syarat ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan True Eco berhubung dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian terdahulu berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

 

Undang-undang dan bidang kuasa

 

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang jika Malaysia, dan sebarang pertikaian berkaitan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia.

bottom of page